Algemene Voorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt je dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door je te zijn aanvaard. Indien je NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dien je deze website niet te gebruiken. Indien je niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dien je het deel van de website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dien je die inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Inkomensmiddeling.nl te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dien je regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op jouw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Inkomensmiddeling.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Inkomensmiddeling.nl behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Inkomensmiddeling.nl geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt 'in de staat waarin het zich bevindt' en 'zoals beschikbaar'. Inkomensmiddeling.nl wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. Inkomensmiddeling.nl geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; je onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Inkomensmiddeling.nl geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Inkomensmiddeling.nl vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval is Inkomensmiddeling.nl of enige aan Inkomensmiddeling.nl verbonden onderneming aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Inkomensmiddeling.nl in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Iedere klacht of claim jegens Inkomensmiddeling.nl in verband met de website moet schriftelijk worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de klacht zich heeft voorgedaan.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Inkomensmiddeling.nl. Inkomensmiddeling.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Inkomensmiddeling.nl heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Inkomensmiddeling.nl de inhoud van die website zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto's) behoren toe aan Inkomensmiddeling.nl of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Inkomensmiddeling.nl is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Enig materiaal of informatie verzonden door jou via of in verband met de website ('Gebruikersmateriaal') zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk het eigendom van Inkomensmiddeling.nl worden. De Privacy Policy zoals opgenomen op deze website zal op Gebruikersmateriaal van toepassing zijn. Inkomensmiddeling.nl mag Gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, waar dan ook ter wereld gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Je aanvaardt dat de rechtbank te Groningen exclusief bevoegd is terzake enig geschil voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze gebruiksvoorwaarden en/of de website met dien verstande dat de exclusiviteit niet geldt voor geschillen die door Inkomensmiddeling.nl voor de rechter worden gebracht. Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de Inkomensmiddeling.nl Privacy Policy. Indien je een vraag of klacht hebt, dan kunt je contact met ons opnemen door gebruik te maken van het contactformulier op onze website.